Критерії оцінювання

Критерії  оцінювання навчальних досягнень 
учнів початкової школи
Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий 1 Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень
2 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії 
3 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення
II. Середній 4 Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію
5 Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять
6 Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя
III. Достатній 7 Учні володіють поняттями, відтворюють їх  зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок,  частково контролюють власні навчальні дії
8 Учні вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи  логічних зв'язків; володіють вміннями на  рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з  незначною допомогою вчителя; відповідають логічно з окремими неточностями  
9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних  ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв'язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з        учителем (частково-пошукова діяльність) 
IV. Високий 10 Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так  і міжпонятійні зв'язки; вміють розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь аргументують  новими прикладами    
11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях 
12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання

 

Критерії   оцінювання навчальних досягнень
учнів  основної  й  старшої школи
 
Рівні навчальних досягнень
Бали
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий
1
Учні розрізняють об'єкти вивчення         
2
Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 
3
Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують  елементарні завдання 
II. Середній
4
Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію 
5
Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило 
6
Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком 
III. Достатній
7
Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають
основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
8
Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні,
хоч і мають неточності 
9
Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і    правильною аргументацією 
IV. Високий
10
Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній  діяльності, робити висновки, узагальнення 
11
Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми
12
Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення 
 
Критерії, правила і процедури оцінювання  учнів
 
Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. 
Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня.
Метою навчання є  сформовані компетентності. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. 
До ключових компетентностей належать:
1) вільне володіння державною мовою;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
3)  математична компетентність;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
5) інноваційність;
6) екологічна компетентність;
7)інформаційно-комунікаційна компетентність;
8)навчання впродовж життя;
9) громадянські та соціальні компетентності;
10) культурна компетентність;
11) підприємливість та фінансова грамотність.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:
• контролююча визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;
• навчальна сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;
• діагностико коригувальна з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня  в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;
•  стимулювально-мотиваційна формує позитивні мотиви навчання;
•  виховна сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів ураховуються:
• характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
• якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;
• сформованість  предметних умінь і навичок;
• рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
• досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези, вміння створити нові художні образи, виконавські навички);
• самостійність оцінних суджень.
Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і доповнюють одна одну:
•  повнота знань кількість знань, визначених навчальною програмою;
•  глибина знань усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань;
•  гнучкість знань уміння учнів застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже відомих;
•  системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії і послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших;
•  міцність знань тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в необхідних ситуаціях.
Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.
Поточне оцінювання-це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня  в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.
Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі  вивчення теми. Його основними завдання є:встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок Художньо естетичного циклу.
 
Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль наприклад: виконання окремих елементів сценічної (театрального, музичного, хореографічного спрямування) дії, або оволодіння окремими елементами певної техніки образотворчого мистецтва виконання учнями індивідуальних, групових тренінгів, вправ; застосування хореографічних комбінацій, сольних партій, частин музичних або літературних творів, виконання етапів роботи за алгоритмом жанру або теми уроку творів образотворчого мистецтва, робота зі сценічним, музичним, хореографічним матеріалом тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.
Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:
• усунення безсистемності в оцінюванні;
• підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;
• індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;
• систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;
• концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.
Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності ліцеїстів.
Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.
Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік-на основі семестрових оцінок.
Учень  має право на підвищення семестрової оцінки.
Афіша Афіша
09 Січня
З 11 по 24 січня 2021 року в ліцеї мистецтв навчання проводиться дистанційно. Навчальний процес відбувається відповідно до розкладу.
26 Листопада
Студія художньо-естетичного напряму "Пролісок"
24 Вересня
Підготовча студія "Пролісок"
24 Вересня

Як знизити ризик інфікування короновірусом?

ФОТОГАЛЕРЕЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ
ВIДЕОГАЛЕРЕЯ ВIДЕОГАЛЕРЕЯ
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВАГОСТЬОВА
Валерія
Дуже дякую адміністрації та вчителям ліцею за все те, що ви робите для наших діточок. Діти більшість часу проводять саме в ліцеї, і хто як не ви, найбільше уваги приділяєте дітям, навчаєте та розвиває…
Ольга
Доброго дня! Всі пишуть про навчання та виховання, а я напишу про їдальню. Мій син з'їдає все і каже, що вся їжа дуже смачна. Якби не карантинні обмеження, сама б прийшла на обід. Дякую співробітник…
Тетяна
Дуже пишаюсь тим, що, є випускницею ліцею! Моя донька також навчається тут, бо, на думку нашої родини, це найкращий навчальний заклад у нашому місті. Діти мають можливість всебічно розвиватися як особ…
Сергій
Добрий день! Мій син навчається на хореоргафічному відділені. Дуже дякую вчителям за можливість самореалізації моєї дитини. Ліцей - найкращий!
Надія, пенсионерка

Я мешканка м. Ромни Сумської області. Моя внучка проживає в Херсоні і тому мені доводиться тут бувати. Донька її навчається в Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв. І ось мені довелося побувати…

всі відгуки
Вгору