Положення про учнівське самоврядування ХТЛМ

Положення про самоврядування учнів

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв

 

І. Загальні положення

1.1. Ліцейське самоврядування — добровільне об’єднання учнів у міністерства, мета яких сприяти вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров'я, культурного та фізичного виховання, згуртованості учнівського колективу ліцею, формуванню у всіх ліцеїстів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов'язків, які зазначені у «Кодексі честі ліцеїста».

1.2. Ліцейське самоврядування у своїй діяльності керується «Кодексом честі ліцеїста», Конвенцією ООН про права дитини, нормативно-правовими документами Управління освіти Херсонської міської ради щодо шкільного самоврядування, цим Положенням та Положеннями міністерств, в яких зазначено обов’язки членів.

1.3. Ліцейське самоврядування має двоступеневу структуру – загально ліцейську (старостат та міністерства) та класну, з чітким взаємозв’язком органів самоврядування класів з міністерствами, перші підпорядковуються останнім.

1.4. Ліцейське самоврядування організовується з учнів ліцею.

1.5. Ліцейське самоврядування класу — первинний актив, який формує самовря­дування ліцею.

1.6. Для координації роботи міністерств за власним бажанням призначаються кон­сультанти з числа адміністрації та педагогічного колективу, які консультують учнів відповідно до роботи окремих напрямків.

II. Мета і завдання

2.1. Метою організації самоврядування є розвиток соціальної, лідерської та організаторської активності ліцейської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.

2.2. Головною метою є:

• захист прав та інтересів своїх членів;

• інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

• розробка і втілення заходів, проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в ліцеї.

2.3. Завдання:

• формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності ліцейської молоді;

• формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

• формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

• розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

• залучення ліцеїстів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;

• об'єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

• розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування компетентності.

III. Члени самоврядування, їх права та обов'язки:

Члени самоврядування мають право:

• обирати та бути обраним до керівних органів самоврядування та регулярно отримувати інформацію про діяльність міністерств;

• вносити пропозиції, ідеї та корективи щодо вдосконалення діяльності органів ліцейського самоврядування;

• вносити на розгляд керівних органів міністерств пропозиції та отримувати обґрунтовані відповіді;

• дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності ліцейського самоврядування;

• особисто брати участь у зборах при обговоренні питань;

• у будь-який час вийти з органів ліцейського самоврядування і виконувати обов’язки згідно Положення міністерств.

Члени учнівського самоврядуванні зобов'язані:

• дотримуватись Положення про самоврядування учнів ХТЛМ;

• виконувати рішення, постанови прийняті загальними зборами керівними органами ліцейського самоврядування;

• брати участь у досягненні мети реалізації завдань органів ліцейського самоврядування;

• піклуватися про авторитет ліцею серед інших шкіл міста;

• при порушенні або невиконанні  норм закріплених вище член ліцейського самоврядування може бути виключений з органу самоврядування.

IV. Керівні органи самоврядування

4.1. Вищий орган учнівського самоврядування — загальні збори (конференції), які збираються 2 рази на рік, з представництвом делегатів від класів. Позачергові збори скликаються на вимогу президента самоврядування чи адміністрації ліцею.

4.2. До виняткової компетенції за­гальних зборів (конференції) входить:

• затвердження та внесення змін і доповнень до Положення учнів самоврядування та Положень міністерств;

• вибори президента ліцею;

• розгляд і затвердження звітів міністерств;

• прийняття рішень про реорганізацію та вдосконалення роботи ліцейського самоврядування;

• оцінка діяльності самоврядування та його органів (міністерств).

На конференціях можуть вирішувати й інші питання, пов'язані з діяльністю самоврядування.

4.3. В період між конференціями вищим виконавчим органом є рада міністерств самоврядування, до якої входять: педагог-організатор, консультанти міністерств, президент ліцею та міністри.

4.4. Педагог-організатор здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу міністерств та проводить засідання старостату ліцею.

4.5. Президент ліцею, його заступник, голови міністерств обираються на загальноліцейських зборах (конференціях), раз на 2 роки шляхом таємного голосування. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів. Якщо ліцеїст, що обіймає посаду вибуває з ліцею, то проводяться позачергові вибори.

4.6. Президент ліцею має право:

·                    скликати позачергові збори Старостату за ініціативою одного з членів;

·                    виносити на розгляд членів міністерств ліцейського самоврядування питання, що турбують учнів ліцею;

·                    ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові ліцею;

·                    подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут шкільного парламенту, затверджувати Статут, Положення;

·                    влаштовувати заходи, які не змінюють суттєво річний навчально-виховний план;

·                    ініціювати зміни, що сприятимуть, поліпшенню стану навчання та дозвілля;

·                    представляти інтереси ліцею на засіданнях МУП (міського учнівського парламенту), у відносинах з іншими школами, об'єднаннями, установами та громадянами;

·                    у межах своєї компетенції давати розпорядження і доручення, обов'язкові для всіх членів старостату;

·                    здійснювати контроль за виконавською дисципліною, координувати роботу старостату та міністерств, виступати від імені ліцеїстів на лінійках та посвятах, засідання Ради ліцею.

4.7. Старостат складається із представників органів самоврядування класів — активних, дисциплінованих учнів (старост).

4.8. До складу старостату входять: голова старостату (педагог-організатор), президент ліцею та старости класів.

4.9. До компетенції старостату належить:

• представлення та захист інтересів старостату та його членів у взаєминах з іншими організаціями;

• відповідальність за ведення та збереження документації;

• скликання загальних зборів старостату кожного другого вівторка місяця, за­твердження їхнього порядку денного;

• затвердження символіки учнівського самоврядування

До складу самоврядування входять такі міністерства:

1. Міністерство охорони здоров’я та екології;

2. Міністерство культури та дозвілля;

3. Міністерство внутрішніх справ;

4. Міністерство спорту;

5. Міністерство благодійних справ та інформації.

4.10. Міністерства є структурними елементами системи самоврядування.

Це добровільне об'єднання учнів, яке формується на початку навчального року з числа учнів ліцею у залежності від інтересів дітей.

Мета міністерств — розвиток інтересів і творчих здібностей ліцеїстів, формування активної та позитивної життєвої позиції.

Планування роботи міністерство здійснює на засіданні спільно з консультантом, виходячи з основних положень річного плану ХТЛМ.

Затвердження плану роботи проводиться на зборах міністерств.

Для керівництва та організації роботи міністерств створюється рада міністерств, до якої входить міністр від кожного міністерства.

Головою ради є президент ліцею.

Рада міністерств збирається не менше одного разу на місяць для планування і координації подальшої роботи.

Координацію та педагогічне консультування здійснює педагог-організатор.

За активну роботу в органах самоврядування учні отримують подяки, грамоти та цінні подарунки.

АФIША
4 Травня

Шановні батьки та учні!

1. Освітній процес в ліцеї здійснюється дистанційно до 29.05.2020 р. (детальніше розділ Навчання/ Дистанційне навчання 2019/2020 н.р./ Клас).

2. Адаптований розклад дистанційного навчання, скореговане календарно-тематичне планування, відеопояснення, домашнє завдання знаходяться в Системі автоматизації навчального процесу Smart-school https://journal-htlm.smart-school.com.ua/

27 Квітня

Шановні батьки!

Відповідно до чинного законодавства та Положення про зарахування до складу учнів ліцею оголошується конкурс до 1-10-х класів ліцею мистецтв.

Просимо ознайомитися з умовами конкурсних випробувань.

 

10 Квітня

Згідно рішення педагогічної ради № 6 від 10.04.2020 р. здійснено вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 7-х класів (перелік обраних підручників додається).

10 Березня

Згідно рішення педагогічної ради № 4 від 10.03.2020 р. здійснено вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 3-х класів (перелік обраних підручників додається).

6 Березня

Про виконання Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року"

24 Лютого

Як знизити ризик інфікування короновірусом?

9 Січня

       УВАГА!           Нові реквізити з       01.01.2020 р.

11 Вересня 2019 р.

 

РОЗКЛАД

роботи студії «Пролісок»

на 2019/2020н.р.

середа

16:30 - 18:00

субота 

11:45 - 14:15

 

 

18 Квітня 2019 р.

УВАГА!

Усі випускники Херсонського Таврійського ліцею  мистецтв запрошуються до участі в екологічній акції боротьби з глобальним потеплінням!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
PA170083.JPG
ВІДЕОГАЛЕРЕЯ
Конкурс
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВА
Надія, пенсионерка
Я мешканка м. Ромни Сумської області. Моя внучка проживає в Херсоні і тому мені дов...
Олена
Дякую дирекції та вчителям ліцею за такий цікавий та прозорий «день відкритих ...
всі відгуки
Вгору