Положення учнівського самоврядування ХТЛМ

Положення про самоврядування учнів

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв

 

І. Загальні положення

1.1. Ліцейське самоврядування — добровільне об’єднання учнів у міністерства, мета яких сприяти вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров'я, культурного та фізичного виховання, згуртованості учнівського колективу ліцею, формуванню у всіх ліцеїстів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов'язків, які зазначені у «Кодексі честі ліцеїста».

1.2. Ліцейське самоврядування у своїй діяльності керується «Кодексом честі ліцеїста», Конвенцією ООН про права дитини, нормативно-правовими документами Управління освіти Херсонської міської ради щодо шкільного самоврядування, цим Положенням та Положеннями міністерств, в яких зазначено обов’язки членів.

1.3. Ліцейське самоврядування має двоступеневу структуру – загально ліцейську (старостат та міністерства) та класну, з чітким взаємозв’язком органів самоврядування класів з міністерствами, перші підпорядковуються останнім.

1.4. Ліцейське самоврядування організовується з учнів ліцею.

1.5. Ліцейське самоврядування класу — первинний актив, який формує самовря­дування ліцею.

1.6. Для координації роботи міністерств за власним бажанням призначаються кон­сультанти з числа адміністрації та педагогічного колективу, які консультують учнів відповідно до роботи окремих напрямків.

II. Мета і завдання

2.1. Метою організації самоврядування є розвиток соціальної, лідерської  та організаторської активності ліцейської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.

2.2. Головною метою є:

• захист прав та інтересів своїх членів;

• інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

• розробка і втілення заходів, проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в ліцеї.

2.3. Завдання:

• формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності ліцейської молоді;

• формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

• формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

• розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

• залучення ліцеїстів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;

• об'єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

• розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування компетентності.

III. Члени самоврядування, їх права та обов'язки:

Члени самоврядування мають право:

• обирати та бути обраним до керівних органів самоврядування та регулярно отримувати інформацію про діяльність міністерств;

• вносити пропозиції, ідеї та корективи щодо вдосконалення діяльності органів ліцейського самоврядування;

• вносити на розгляд керівних органів міністерств пропозиції та отримувати обґрунтовані відповіді;

• дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності ліцейського самоврядування;

• особисто брати участь у зборах при обговоренні питань;

• у будь-який час вийти з органів ліцейського самоврядування і виконувати обов’язки згідно Положення міністерств.

Члени учнівського самоврядуванні зобов'язані:

• дотримуватись Положення про самоврядування учнів ХТЛМ;

• виконувати рішення, постанови прийняті загальними зборами керівними органами ліцейського самоврядування;

• брати участь у досягненні мети реалізації завдань органів ліцейського самоврядування;

• піклуватися про авторитет ліцею серед інших шкіл міста;

• при порушенні або невиконанні  норм закріплених вище член ліцейського самоврядування може бути виключений з органу самоврядування.

IV. Керівні органи самоврядування

4.1. Вищий орган учнівського самоврядування — загальні збори (конференції), які збираються 2 рази на рік, з представництвом делегатів від класів. Позачергові збори скликаються на вимогу президента самоврядування чи адміністрації ліцею.

4.2. До виняткової компетенції за­гальних зборів (конференції) входить:

• затвердження та внесення змін і доповнень до Положення учнів самоврядування та Положень міністерств;

• вибори президента ліцею;

• розгляд і затвердження звітів міністерств;

• прийняття рішень про реорганізацію та вдосконалення роботи ліцейського самоврядування;

• оцінка діяльності самоврядування та його органів (міністерств).

На конференціях можуть вирішувати й інші питання, пов'язані з діяльністю самоврядування.

4.3. В період між конференціями вищим виконавчим органом є рада міністерств самоврядування, до якої входять: педагог-організатор, консультанти міністерств, президент ліцею та міністри.

4.4. Педагог-організатор здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу міністерств та проводить засідання старостату ліцею.

4.5. Президент ліцею, його заступник, голови міністерств обираються на загальноліцейських зборах (конференціях), раз на 2 роки шляхом таємного голосування. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів. Якщо ліцеїст, що обіймає посаду вибуває з ліцею, то проводяться позачергові вибори.

4.6. Президент ліцею має право:

·                    скликати позачергові збори Старостату за ініціативою одного з членів;

·                    виносити на розгляд членів міністерств ліцейського самоврядування питання, що турбують учнів ліцею;

·                    ухвалювати рішення, які не суперечать Статутові ліцею;

·                    подавати пропозиції про внесення змін і доповнень у Статут шкільного парламенту, затверджувати Статут, Положення;

·                    влаштовувати заходи, які не змінюють суттєво річний навчально-виховний план;

·                    ініціювати зміни, що сприятимуть, поліпшенню стану навчання та дозвілля;

·                    представляти інтереси ліцею на засіданнях МУП (міського учнівського парламенту), у відносинах з іншими школами, об'єднаннями, установами та громадянами;

·                    у межах своєї компетенції давати розпорядження і доручення, обов'язкові для всіх членів старостату;

·                    здійснювати контроль за виконавською дисципліною, координувати роботу старостату та міністерств, виступати від імені ліцеїстів на лінійках та посвятах, засідання Ради ліцею.

4.7. Старостат складається із представників органів самоврядування класів — активних, дисциплінованих учнів (старост).

4.8. До складу старостату входять: голова старостату (педагог-організатор), президент ліцею та старости класів.

4.9. До компетенції старостату належить:

• представлення та захист інтересів старостату та його членів у взаєминах з іншими організаціями;

• відповідальність за ведення та збереження документації;

• скликання загальних зборів старостату кожного другого вівторка місяця, за­твердження їхнього порядку денного;

• затвердження символіки учнівського самоврядування

До складу самоврядування входять такі міністерства:

1. Міністерство охорони здоров’я та екології;

2. Міністерство культури та дозвілля;

3. Міністерство внутрішніх справ;

4. Міністерство спорту;

5. Міністерство благодійних справ та інформації.

4.10. Міністерства є структурними елементами системи самоврядування.

Це добровільне об'єднання учнів, яке формується на початку навчального року з числа учнів ліцею у залежності від інтересів дітей.

Мета міністерств — розвиток інтересів і творчих здібностей ліцеїстів, формування активної та позитивної життєвої позиції.

Планування роботи міністерство здійснює на засіданні спільно з консультантом, виходячи з основних положень річного плану ХТЛМ.

Затвердження плану роботи проводиться на зборах міністерств.

Для керівництва та організації роботи міністерств створюється рада міністерств, до якої входить міністр від кожного міністерства.

Головою ради є президент ліцею.

Рада міністерств збирається не менше одного разу на місяць для планування і координації подальшої роботи.

Координацію та педагогічне консультування здійснює педагог-організатор.

За активну роботу в органах самоврядування учні отримують подяки, грамоти та цінні подарунки.

 

 

Положення про президентську раду

1. Загальні положення

1.                  Президентська Рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідальності до задоволення своїх потреб та інтересів.

2.                  Президент школи є головою учнівської Президентської Ради.

3.                  Президентська Рада складається з представників кожного класу, обраних на загальних зборах на альтернативній основі звичайною більшістю голосів.

4.                  З членів Президентської Ради обираються голови міністерств – на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувало простою більшістю голосів. (Перевага надається кандидатам у Президенти, що брали участь у виборах).

5.                  Президентська Рада включає в себе такі міністерства:

·        Міністерство охорони здоров’я та екології;

·        Міністерство культури та дозвілля;

·        Міністерство внутрішніх справ;

·        Міністерство спорту;

·        Міністерство благодійних справ та інформації.

2. Повноваження членів президентської ради

1.                  Президент здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу міністерств, проводить лінійки і засідання президентської ради.

2.                  Віце-президент здійснює роботу з активізації діяльності міністерств, контролює виконання рішень і засідань президентської ради. У разі відсутності президента виконує його обов’язки.

3.                  Радник президента відповідає за ведення документації ліцейського самоврядування.

4.                  Міністр звітує не рідше одного разу в місяць на засіданні президентської ради. Систематично проводить роботу і подає Президенту інформацію про її виконання. Здійснює облік, контроль міністерства у спеціальних зошитах. Планує щоденну, щотижневу роботу центру.

·          Міністерство охорони здоров’я та екології. Перевіряє санітарний стан класних кімнат. Організовує та проводить суботники. Контролює процес озеленення ліцейських приміщень, догляд за рослинами. Проводить роботи в напрямку збереження екології. Займається пропагандою здорового способу життя, проведенням профілактичних заходів поширення захворювань.

·        Міністерство культури та дозвілля. Допомагає в організації цікавого і змістовного дозвілля ліцеїстів; сприяє розвитку творчих здібностей, розширеного кола інтересів та ініціативи учнів через колективні творчі справи, співпрацює з творчими колективами та гуртками ліцею, відзначає традиційні шкільні свята. Залучає учнів до підготовки та проведення різноманітних спортивно-масових, розважальних програм, свят та заходів, ініціює і реалізовує ідеї учнів щодо цих заходів. Пропагує серед учнів досягнення української національної та світової культури.

·          Міністерство внутрішніх справ. Допомагає адміністрації та педагогічному колективу школи у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів. Здійснює контроль за відвідуванням уроків учнями школи, спізненням на уроки, зовнішнім виглядом учнів (охайність зачіски, наявність шкільної форми, змінного взуття). Здійснює контроль за роботою старост класу. Організовує чергування на ліцейських заходах. Забезпечує культуру поведінки та взаємин в класах, допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій. Приймає участь у складанні графіку чергувань класів, виставляє оцінку черговому класу.

·          Міністерство спорту. Організовує проведення спортивних змагань, спартакіад, туристичних походів серед учнів ліцею, ініціює проведення спортивних заходів самими учнями. Пропагує здоровий спосіб життя, залучає учнів до участі у походах, екскурсіях та заходах.

·          Міністерство благодійних справ та інформації. Організовує проведення благодійних акцій. Відповідає за облік коштів з благодійної каси. Ініціює проведення Благодійних ярмарків та залучає учнів до збору коштів у благодійну касу. Вивчає громадську думку учнів про шкільне життя. Відповідає за випуск та оформлення стіннівок, оголошень, газет, присвячених знаменним і пам’ятним подіям держави, ліцею, датам календаря, за висвітлення життя подій у класі, ліцеї на сторінках у соцмережах.

5.                 Міністр має право залучати будь-якого учня школи для виконання поставленої задачі.

6.                 Обов’язки кожного члена Президентської Ради включають в себе основні положення Статуту Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.

3. Перевибори і позбавлення членства у президентській раді

1.                  У випадку несистематичного виконання членами президентської ради своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи.

2.                  У випадку, коли член президентської ради порушує «Кодекс честі ліцеїста» і не реагує на зауваження.

3.                  У разі переїзду до іншого міста чи переходу до іншої школи.

4. Взаємодія президентської ради з іншими об’єднаннями та педколективами

1.      Директор ліцею призначає з числа вчителів керівника президентської ради і консультантів міністерств, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем, спрямовують роботу президентської ради. Вчителі-консультанти є радниками, їх побажання можуть бути прийняті до уваги президентською радою і розглянуті на її засіданні. Але вони носять обов’язковий характер, коли рішення президентської ради ображають честь і гідність

АФIША
22 Липня

Міський табір "ЮНГА" запрошує до відпочинку!

31 Травня

УВАГА!

Усі випускники Херсонського Таврійського ліцею  мистецтв запрошуються до участі в екологічній акції боротьби з глобальним потеплінням!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
veselka7.jpg
ВІДЕОГАЛЕРЕЯ
Юні художники ДАВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЯ!
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВА
Яна
Хочу выразить благодарность преподавателям Беляевой С.В. и Савчук С.В. за професс...
Евгения
Всем доброго времени суток! Я мама 11-классницы ХТЛМ. Хочу выразить благодарность п...
всі відгуки
Вгору