Правила прийому до закладу освіти

 

ПОЛОЖЕННЯ
про студію «Пролісок»
Херсонського Таврійського ліцею мистецтв

Версія для друку


Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації роботи студії «Пролісок» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.
І. Нормативно-правові акти
- Ст.79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р.;
- Постанова КМ України від 27 серпня 2010 р. № 796 про затвердження «Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності».
ІІ. Мета організації роботи студії «Пролісок»
Організація роботи студії «Пролісок» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв має за мету розвиток комунікативних навичок, пізнавальної сфери, логічного мислення дитини та природних здібностей до видів мистецтва: образотворчого, музичного, театрального та хореографічного.
ІІІ. Основні завдання студії «Пролісок»
- ознайомлення дитини зі шкільним середовищем та формування психологічної готовності до школи;
- сприяння вербальному розвитку дитини, розвитку її комунікативних навичок, пізнавальної сфери, логічного мислення, пам`яті, уваги, дрібної та великої моторики, сенсорики, спостережливості, фантазії та фізичних даних відповідно до вікових особливостей;
- виховання інтересу до мистецтва, творчої активності, навичок культури спілкування, толерантного ставлення до ровесників;
ІV. Зарахування і комплектація груп
1. Зарахування дітей до студії «Пролісок» здійснюється директором Херсонського Таврійського ліцею мистецтв протягом навчального року на підставі заяви батьків та угоди про надання додаткових платних освітніх послуг відповідно до чинного законодавства.
2. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності та санітарно-гігієнічних норм.
3. За дитиною зберігається місце в групі у разі її хвороби чи карантину при наявності відповідного документу.
4. Відрахування дитини може здійснюватись за бажанням батьків на підставі письмової заяви.

V. Режим роботи
1. Режим роботи студії «Пролісок» встановлюється згідно Навчального плану, затвердженого директором Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.
2. Заняття проводяться 2 рази на тиждень згідно затвердженого розкладу тривалістю 30 і 35 хвилин з урахуванням ігрових та фізкультхвилинок.
VІ. Організація навчально-виховного процесу
1. Заняття у студії починаються 1 жовтня поточного року і закінчуються 31 березня наступного року, проводяться у відповідних приміщеннях, які відповідають вимогам законодавства щодо охорони праці, санітарно-гігієнічних норм, правил протипожежної безпеки.
2. Організація занять студії здійснюється на основі Навчального плану, який включає перелік занять з розвитку комунікативних навичок і пізнавальних процесів та з художньо-естетичного напряму (музика, театр, хореографія, образотворче мистецтво).
3. Учасниками навчально-виховного процесу у студії є діти, батьки та педагогічні працівники.
4. Педагогічні працівники мають право на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.
5. Педагогічні працівники зобов`язані виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись педагогічної етики.
6. Педагогічні працівники несуть відповідальність за збереження життя, здоров`я дітей під час занять студії.
VІІ. Фінансове забезпечення та матеріально-технічна база
1. Студія «Пролісок» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв функціонує за рахунок батьківських коштів згідно заяв батьків та укладених угод про надання додаткових платних освітніх послуг відповідно до чинного законодавства.
2. Під час роботи студії використовується матеріально-технічна база Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, яка включає навчальні приміщення, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.
3. Відповідальність за збереження навчального обладнання під час проведення занять студії покладається на педагогічних працівників.
Зміст, форми та періодичність контролю за навчально-виховним процесом студії встановлюють та здійснюють директор Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, його заступники.

 

ПРАВИЛА
щодо порядку зарахування дітей до 1 класу
Херсонського Таврійського ліцею мистецтв

Версія для друку


Зарахування дітей до 1 класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв здійснюється відповідно до
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти від 16.04.2018  № 367.

І. Загальні положення
1.1. Правила щодо порядку зарахування дітей до 1 класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв розроблені робочою групою педагогічних працівників, обговорені та схвалені на спільному засіданні педагогічної ради та Ради ліцею, затверджені директором навчального закладу за погодженням із управління освіти Херсонської міської ради.
1.2. Зарахування дітей 6-річного віку до 1 класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, затверджених Міністерством освіти і науки України, на основі результатів співбесіди.
1.3. Співбесіда має на меті винятково пересвідчення у здатності дитини до вивчення дисциплін відповідної спеціалізації навчального закладу: (музичного, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтв).
1.4. Співбесіда здійснюється на безоплатній основі.
ІІ. Організація та проведення співбесіди
2.1. Правила щодо порядку зарахування дітей до 1 класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв оголошуються за 2 місяці до проведення співбесіди. Оголошення про умови і терміни співбесіди розміщується на інформаційних стендах, на сайті ліцею.
2.2. Для проведення співбесіди створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора (щорічно). До складу комісії також залучаються практичний психолог ліцею і медичний працівник. Головою приймальної комісії є директор ліцею.
2.3. Для участі у співбесіді подаються заява батьків або осіб, що їх замінюють, копія свідоцтва про народження дитини, медичні документи встановленого зразка.
2.4. Співбесіда проводиться у терміни, визначені комісією, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Вона включає виконання спеціальних діагностичних творчих завдань для перевірки рівня функціональної готовності дитини до систематичного навчання і вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу (Додатки 1,2,3,4).
2.5. Чисельність членів комісії для співбесіди з дитиною 6-річного віку складається з трьох осіб. Співбесіда триває не більше 30 хвилин.
2.6. Результати співбесіди оформлюються у вигляді протоколів приймальної комісії та оголошуються не пізніше 5 днів після її проведення.
2.7. Зарахування дітей до 1 класу проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів співбесіди наказом директора Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.
2.8. Діти, які не з`явилися на співбесіду з причини хвороби, зобов`язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в додатковій співбесіді, термін якої визначає директор ліцею.
Директор Херсонського Таврійського ліцею мистецтв несе персональну відповідальність за дотримання Правил щодо порядку зарахування дітей до 1 класу.

 

Додаток 1


Перелік
спеціальних діагностичних творчих завдань для дітей 6 років для перевірки рівня функціональної готовності дитини до систематичного навчання і вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу
(ХОРЕОГРАФІЯ)

1. Зовнішня характеристика.
2. Хореографічні дані: гнучкість суглобів та еластичність м`язів
(перегляд проводиться на килимі).
а) гнучкість та виворотність стопи;
б) пахова виворотність;
в) нахили корпусу вперед («складочка»);
г) гнучкість спини («корзиночка», «місточок»);
д) розтяжки на «шпагати» («крок»);
е) висота стрибка;

3. Ритмічні та музичні дані:
а) хлопки зі зміною ритму;
б) проаналізувати прослухану музику;

4. Координаційна характеристика:
а) поєднання хлопків та вистукувань;
б) елементарні рухи під музику ( підскоки, повороти, «моталочка»);

5. Артистичність:
Хореографічна гра: відтворити у рухах запропоновану тварину.

ОЦІНЮВАННЯ:

 •  точне виконання завдання; 
 •  виконання завдання з незначними помилками;
 •  виконання окремих фрагментів завдання;
 •  нездатність виконати завдання;

 Додаток 2


Перелік
спеціальних діагностичних творчих завдань для дітей 6 років для перевірки рівня функціональної готовності дитини до систематичного навчання і вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу

(МУЗИКА)

1. Метроритмічні вправи (відчуття ритму та пам'ять):

 •  точне відтворення заданого ритму;
 •  відтворення більшої частини ритмічної послідовності;
 •  відтворення окремих фрагментів заданої послідовності;
 •  нездатність відтворити ритмічний малюнок;

 

2. Слухання музики (емоційно-образне сприйняття):

 •  адекватна характеристика прослуханого музичного фрагменту на основі асоціативних уявлень;
 •  емоційно-образна характеристика музичного фрагменту за допомогою питань вчителя;
 •  відсутність конкретних емоційно-образних уявлень;
 •  нездатність до емоційно-образної характеристики;

 

3. Слухова координація (визначення високих і низьких звуків, напрямку руху мелодії):

 •  точне виконання завдання на координацію музичного слуху;
 •  виконання завдання з незначними помилками;
 •  слабка слухова координація;
 •  відсутність слухової координації;

 

4. Вокально-інтонаційні вправи (спів знайомої мелодії):

 •  точне інтонаційне відтворення мелодії;
 •  відтворення мелодії з незначними помилками;
 •  слабкі вокально-інтонаційні дані;
 •  відсутність вокально-інтонаційних уявлень.

 

ОЦІНЮВАННЯ:

 •  точне виконання завдання; 
 •  виконання завдання з незначними помилками;
 •  виконання окремих фрагментів завдання;
 •  нездатність виконати завдання;

 

Додаток 3


Перелік
спеціальних діагностичних творчих завдань для дітей 6 років для перевірки рівня функціональної готовності дитини до систематичного навчання і вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу
(ТЕАТР)


1. Зовнішні дані.
2. Мовні дані:

 •  чітка вимова всіх звуків та хороша артикуляція;
 •  не чітка вимова одного звуку;
 •  не чітка вимова кількох звуків;
 •  погана вимова всіх звуків;

2. Координація рухів:

 •  точне виконання пластичних та ритмічних рухів;
 •  виконання завдань з незначними помилками;
 •  не пластичне, але ритмічне виконання рухів (або навпаки);
 •  нездатність пластично та ритмічно рухатись;

3. Музичний слух:

 •  точне виконання завдання та точне відтворення мелодії та ритму;
 •  виконання завдання з незначними помилками;
 •  слабкі вокальні та слухові дані;
 •  відсутність музичного слуху та вокальних даних;

4. Спонтанна фантазія:

 •  органічна, логічна імпровізація та точне виконання заданого етюду;
 •  виконання імпровізації та етюду з незначними помилками;
 •  слабке виконання імпровізації та заданого етюду ;
 •  нездатність імпровізувати та відтворити етюд на задану тему;

5. Емоційність:

 •  здатність до виконання будь-якого завдання, сміливість та активність;
 •  виконання завдання з незначними помилками;
 •  слабке виконання завдання;
 •  нездатність виконати завдання;

 

ОЦІНЮВАННЯ:

 •  точне виконання завдання; 
 •  виконання завдання з незначними помилками;
 •  виконання окремих фрагментів завдання;
 •  нездатність виконати завдання;

 

Додаток 4


Перелік
спеціальних діагностичних творчих завдань для дітей 6 років для перевірки рівня функціональної готовності дитини до систематичного навчання і вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу

(ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО)


1. Композиція (20 хв.) :
компанування на аркуші, пропорційне співвідношення предметів, розкриття теми.
Теми для вибору вступників (початкова школа):

 •  Червона Шапочка
 •  Доктор Айболить
 •  Івасик Телесик

 

2. Живопис (20 хв.):
передача настрою через кольорове рішення:

 •  радість - теплі кольори
 •  смуток - холодні кольори

 

3. Завдання на зорову пам'ять (10 хв.):
Відтворити по пам'яті три побутових предмети.


ОЦІНЮВАННЯ:

 •  точне виконання завдання; 
 •  виконання завдання з незначними помилками;
 •  виконання окремих фрагментів завдання;
 •  нездатність виконати завдання;

 

Банківські реквізити

Одержувач платежу: Херсонський Таврійський ліцей мистецтв

Найменування установи банку: ГУ ДКСУ в Херсонській області

МФО: 852010

КОД: 21295719

р/р 31554201131183

призначення платежу: платні послуги студії "Пролісок", прізвище та ім'я дитини.

АФIША
4 Травня

Шановні батьки та учні!

1. Освітній процес в ліцеї здійснюється дистанційно до 29.05.2020 р. (детальніше розділ Навчання/ Дистанційне навчання 2019/2020 н.р./ Клас).

2. Адаптований розклад дистанційного навчання, скореговане календарно-тематичне планування, відеопояснення, домашнє завдання знаходяться в Системі автоматизації навчального процесу Smart-school https://journal-htlm.smart-school.com.ua/

27 Квітня

Шановні батьки!

Відповідно до чинного законодавства та Положення про зарахування до складу учнів ліцею оголошується конкурс до 1-10-х класів ліцею мистецтв.

Просимо ознайомитися з умовами конкурсних випробувань.

 

10 Квітня

Згідно рішення педагогічної ради № 6 від 10.04.2020 р. здійснено вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 7-х класів (перелік обраних підручників додається).

10 Березня

Згідно рішення педагогічної ради № 4 від 10.03.2020 р. здійснено вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 3-х класів (перелік обраних підручників додається).

6 Березня

Про виконання Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року"

24 Лютого

Як знизити ризик інфікування короновірусом?

9 Січня

       УВАГА!           Нові реквізити з       01.01.2020 р.

11 Вересня 2019 р.

 

РОЗКЛАД

роботи студії «Пролісок»

на 2019/2020н.р.

середа

16:30 - 18:00

субота 

11:45 - 14:15

 

 

18 Квітня 2019 р.

УВАГА!

Усі випускники Херсонського Таврійського ліцею  мистецтв запрошуються до участі в екологічній акції боротьби з глобальним потеплінням!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
DSC02329.JPG
ВІДЕОГАЛЕРЕЯ
Прямий ефір телестудії
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВА
Надія, пенсионерка
Я мешканка м. Ромни Сумської області. Моя внучка проживає в Херсоні і тому мені дов...
Олена
Дякую дирекції та вчителям ліцею за такий цікавий та прозорий «день відкритих ...
всі відгуки
Вгору