Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт про роботу ХТЛМ за 2017/2018н.р.

 

Упродовж 2017/2018 навчального року діяльність педагогічного колективу та адміністрації ліцею була спрямована на виконання Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, річного плану роботи ліцею та інших нормативно-правових документів.

Основною метою діяльності педагогічного колективу у                                          2017/2018 навчальному році була побудова ефективної системи національної освіти, розвитку і соціалізації дітей та молоді, а також вихованні громадянина, соціально зрілої, компетентної, працелюбної, творчої особистості.

Зміст і структуру методичної роботи визначено роботою над  науково-методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» (2013-2018рр.). Дослідження науково-методичної проблеми в умовах ліцею показало, що мистецький навчальний простір може бути дієвим засобом соціального виховання особистості.

Протягом 2017/2018н.р., педколектив продуктивно працював над проблемою удосконалення та оновлення змісту власної освітньої діяльності та освітнього простору. На шляху вирішення цієї проблеми перед колективом ліцею постало нове експериментальне завдання – впровадження в зміст роботи закладу науково-дослідної роботи: «Формування поліхудожньої компетентності здобувачів освіти в умовах закладу спеціалізованої освіти І-ІІІ ступенів мистецького профілю». Принципово новим буде те, що вперше розглядатиметься проблема поліхудожнього розвитку творчості сучасних здобувачів освіти у системі трансдисциплінарного поєднання загальноосвітнього та художньо-естетичного циклів в умовах навчального та творчого колективів ліцею мистецтв, яка виступає формою роботи з дітьми в закладі спеціалізованої освіти І-ІІІ ступенів мистецького профілю. Найбільшу увагу в наступному році педагогічному колективу ліцею слід зосередити на реалізації І етапу роботи «Мотиваційно-організаційному», який буде впроваджуватися з 01.09.2018 по 31.08.2019 рр.

Протягом 2017/2018н.р. у ліцеї працювало 12 методичних об’єднань вчителів. Пріоритетним завданням методичної роботи вчителів у 2017/2018 навчальному році було створення системи необхідних освітніх умов із метою збагачення освітнього простору, який сприяє соціалізації особистості учня, набуття ним усіх необхідних компетентностей.

Із метою оновлення змісту освітньої діяльності, спрямованості роботи на реалізацію соціальної та компетентністної функції освіти протягом 2017-2018н.р. у ліцеї було проведено цілий ряд методичних заходів: 4 засідання  педагогічної ради, 5 засідань методичної ради, 5 методичних об’єднань учителів, 5 засідань творчої групи молодих учителів ліцею «Паросток», 5 науково-практичних семінари з метою обміну досвідом для слухачів                               КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради (у рамках роботи ліцею як міського опорного закладу з предметів ХЕЦ та обласної творчої лабораторії вчителя географії, ліцейські семінарські заняття, майстер-класи. Також протягом року проводилися методичні заходи інноваційного змісту та форми роботи: робота динамічної групи он-лайн та віртуального клубу мистецтв, нетрадиційні бінарні уроки в системі трансдисциплінарного поєднання загальноосвітнього й художньо-естетичного циклів в умовах навчального та творчого колективів ліцею.

Актуальним на сучасному етапі, відповідно до Концепції Нової української школи, є питання професійної перепідготовки педагогічних кадрів. У травні-квітні 14 учителів вчителів ліцею пройшли чергову атестацію  (накази від 28.13.18№ 55-к «Про результати атестації педпрацівників атестаційною комісією ліцею» та від  02.04.18 № 57-к «Про підсумки атестації педагогічних працівників атестаційною комісією управління освіти Херсонської міської ради»).

У 2017/2018 н.р. вперше атестовано 2 навчальні кабінети (англійської мови та музей ліцею), переатестовано 3 навчальних кабінети, подовжено термін атестації  7 навчальних кабінетів - усього 12 навчальних кабінетів.

З метою підвищення професійної майстерності протягом 2017 року пройшли курси підвищення кваліфікації 14 педагогічних працівників: на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти», 9 - на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонське музичне училище» й Комунального закладу «Херсонське училище культури» (наказ від 26.12.17 № 633 «Підсумки проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівниками ліцею за 2017р.»).

Також відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», учителі, які будуть упроваджувати новий Державний стандарт початкової освіти в 2018/2019н.р., протягом року брали участь курсах та тренінгах із підвищення кваліфікації вчителів, які будуть викладати в 1-х класах НУШ.

Вагоме значення у роботі педагогічного колективу ХТЛМ має висвітлення, узагальнення та впровадження в практику власного перспективного педагогічного досвіду щодо проблем соціалізації особистості учня: розробка авторський освітніх програм (учителі Мельник А.І.,                Кабакович О.В., Богданова С.Ю., Болюбаш О.О., Каминіна О.В.), поширення власного педагогічного досвіду через персональний блог (Бузанова І.М.). Заслуговує позитивної оцінки робота вчителів з проведення предметних тижнів:  Посуховської О.О., Волошиної Ю.В., Артюшенко В.В., Гамоцької Г.С., Біленко І.В., Шех О.А., Ракоми С.В., Плехун В.С., Гуменюк А.І., Гринько С.В., Любимової Т.М., Іржанської Є.М., Шульги Л.М., Мінської М.П., Яковлевої Г.В., Попової Н.В., Вікторової Л.Є.,  Бузанової І.М.,  Джурмій І.В., Хлоповських С.С.

Але потребує удосконалення активність педагогів у висвітленні свого педагогічного досвіду в пресі, на сайті ліцею, створенні блогів участі в різноманітних фахових конкурсах. Також існує проблема щодо недостатнього  приділення уваги системі інформаційного та технічного забезпечення освітнього процесу (створення фонду інформаційних ресурсів з предметів), а також оновлення науково-методичної бази для підвищення ефективності освітнього процесу.

Протягом навчального року вчителі загальноосвітнього та художньо-естетичного циклів ліцею працювали над поетапною реалізацією Державних стандартів базової і повної середньої освіти, втіленням нового Державного стандарту початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462)  та нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392). На кінець навчального року навчальні програми вчителями виконано повністю з усіх предметів, як за кількістю годин, так і змістовно.

Станом на початок 2017/2018 н.р. учнівський контингент ліцею складав 614 учнів, на кінець року -  608 учнів.

За результатами 2017/2018 н.р. 23 учні  2-10 класів (3,7%) мають високий рівень навчальних досягнень (10-12 балів з усіх предметів) та нагороджені Похвальними  листами Міністерства освіти і науки України «За високі досягнення у навчанні». Випускники ліцею Терещенко Вікторія та Шулєв Даніїл  нагороджені Золотими медалями.

За підсумками роботи загальноосвітнього циклу ліцею за 2017/2018 н.р. учні ліцею розподілились за рівнем якості навчальних досягнень:  І ступінь – 65% (порівняно з  І семестром 2017/2018 н.р. на 6% більше), ІІ ступінь – 42% (порівняно з  І семестром 2017/2018 н.р. на 4% більше), ІІІ ступінь - 34% (порівняно з  І семестром 2017/2018 н.р.  збільшився на 9%). Усього з високим рівнем навчальних досягнень -  23 учні (3,7%). Порівняно з І семестром 2017/201 н.р. високий рівень навчальних досягнень учнів збільшився на 0,7%. Усього невстигаючих: 6 учнів (1 %). Порівняно з  І семестром 2017/2018 н.р. початковий рівень навчальних досягнень зменшився на 2,4 %. Класи, де високий відсоток учнів мають високий та достатній рівні: 2 ХО, 2 МТ, 3 МТ, 4 ХО, 5 ХО, 6 МТ. Значно   збільшився    показник   якості   знань   учнів   у   порівнянні  з І семестром 2017/2018н.р. у 6 МТ та 11 МХТО класах (різниця 21% і 25%).

За підсумками роботи художньо-естетичного циклу учні розподілились за наступними категоріями та рівнями досягнень:

- учні театрального відділення (усього 164 учні): високий-достатній рівні становить - 153 учні (92,8%);

- учні музичного відділення (105): високий-достатній - 85 учнів (83%);

- учні хореографічного відділення (136): високий-достатній – 132 учні (98,4%);

- учні образотворчого відділення (139): високий-достатній - 136 учнів (98,9%). Є 1 учень низького рівня.

Загальна кількість учнів, які мають ІV, ІІІ рівень навчальних досягнень з предметів художньо-естетичного циклу складає 506 (97%). Якщо порівняти результативність успішності учнів із предметів ХЕЦ, слід відзначити зростання високого рівня на 12%, але водночас зменшення достатнього на 8%.

 З метою підвищення мотивації до основних наук на загальноосвітньому циклі було впроваджено наступні заходи: організація участі учнів у предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах, конференціях, Всеукраїнській учнівській олімпіаді з базових дисциплін  (в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад ІІ місця з предметів історія та хімія посіли Шулєв Д. (11кл.) та Фещенко І. (9МТкл.)– вчителі Захарова Л.А., Гринько С.В.), організація позакласної роботи учнів, участь учнів у Всеукраїнському конкурсі захисті робіт МАН та ін. конкурсах різних рівнів (учителі Плехун В.С.,  Джурмій І.В., Гуменюк А.І., Мащенко Н.А., Терещенко Л.В., Богун І.М.). Також учителі ліцею Посуховська О.О., Гринько С.В., Мащенко Н.А. Джурмій І.В. укотре були членами журі міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, хімії, географії, англійської мови.

Аналіз підсумків 2017/2018 навчального року показав, що слід удосконалювати методику індивідуальної роботи з учнями, які мають різний рівень навченості, посилювати контроль за засвоєнням теоретичного матеріалу, уникати механічне заучування визначень, невміння їх застосовувати на практиці.

За результатами моніторингу порівняно з минулим роком виявлено незначне  підвищення рівня позитивної мотивації до навчання. Але вчителям слід продовжити працювати над підвищенням мотивації до вивчення предметів, намагатися ефективніше використовувати резерви для роботи з учнями різних темпів навчання, особливу увагу приділити  розробці системи заходів для належного забезпечення наступності між ланками освіти.

Серед виховних напрямів у 2017/2018н.р. найбільш актуальним виступали ціннісне ставлення до суспільства і держави (національно-патріотичне, громадянське виховання) та ціннісне ставлення до себе, а саме - формування навичок здорового способу життя учнів.

Основними досягненнями в організації національно-патріотичного виховання учнів слід відзначити такі: міський конкурс майстрів художнього читання «Мова моя калинова» (гран-прі), диплом за ІІ  місце у міському конкурсі «Україна починається з тебе».

У 2017/2018н. р. у ліцеї було організовано позакласну роботу з фізичного виховання ліцеїстів під керівництвом вчителя Богуна І.М., який, згідно складеного плану, протягом року організовував спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечував  підготовку учнів до участі в змаганнях, участь учнів ліцею в районних, міських та обласних змаганнях, естафетах і кросах, відповідно до плану Спартакіади на 2017/2018н.р. («Шкіряний м’яч», «Спартакіада», «Козацький гарт»), брав участь у проведенні ліцейських свят, спортивному святі «Роби як Олімпієць».

У ліцеї під посиленою увагою як завжди перебувало морально-правове та превентивне виховання учнів. Серед найбільших заходів місячника превентивно-правового виховання слід відзначити проведення  Всеукраїнського тижня права, систематичне проведення рейдів-перевірок зовнішнього вигляду, проведення діагностичних мінімумів (тести для виявлення рівня тривожності учнів) практичним психологом ліцею, організовано зустріч із представником нової поліції на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» та представником юстиції «Юридична відповідальність», роботу ради профілактики ліцею. У 2017/2018 н.р. було проведено два засідання ради профілактики (листопад, лютий).

У 2017/2018н.р. було посилено волонтерську діяльність учнів: організація благодійних концертів та вистав для закалдів дошкільної та загальної середньої освіти міста Херсона,  проведення благодійних ярмарок, участь у благодійній акції в рамках місячника Червоного Хреста й співпраця з організаціями «Жіночий автомайдан», ГО «Опора».

У 2017/2018н.р. у ліцеї організовано роботу 5 гуртків: екологічний гурток «Зелена планета» (під керівництвом Патинської І.В.), краєзнавчий гурток (Мащенко Н.А.), військово-патріотичний гурток (Надєєв С.Г.), Черлідинг (Лой В.В.), фотогурток (Пуленець С.М.). Серед найбільших перемог вихованців гуртків можна зазначити наступні: диплом І та ІІІ ступенів щорічного обласного конкурсу новорічних композицій «Альтернативна ялинка», І місце в третьому міському змаганні з Черлідингу, ІV місце в інтелектуальному турнірі «Що? Де? Коли?», ІІ місце в міському конкурсі «Україна починається з тебе».

Також у 2017/2018н.р. в ліцеї продовжено роботу гуртка «Пішохідний туризм» для учнів початкової та середньої ланки, який підпорядкований Херсонському дитячому будинку творчості Дніпровського району. Протягом року гуртківці брали участь у різноманітних конкурсах та заходах туристського напряму, найкращі результати серед них: І  місце по групі Ч-16 - на дистанції в заданому напрямку першості Суворовського району м. Херсона серед учнівської молоді зі спортивного орієнтування, ІІ місце  у відкритих Всеукраїнських змаганнях зі спортивного орієнтування «Олешківські канікули-2017» на середніх дистанціях по групі Ж-14.

Згідно з моніторингом оцінки роботи класних керівників у І семестрі 2017/2018 н.р. отримані наступні результати:

        - на високому рівні ведуть роботу класні керівники Любимова Т.М. (1ХО), Шульга Л.М. (1МТ), Іржанська Є.М. (2ХО), Мінська М.П. (3МТ), Яковлєва Г.В. (4ХО), Невмиванна Ю.О. (4МТ), Бузанова І.М.(5ХО), Терещенко Л.В.(5МТ), Захарова Л.А.  (6ХО), Гринько С.В. (6МТ), Шех О.А. (7ХО), Гуменюк А.І. (7МТ), Волошина Ю.В. (8ХО), Плехун В.С. (8МТ), Джурмій І.В. (10кл.), Посуховська О.О. (11кл.);

         - на середньому рівні ведуть роботу класні керівники: Попова Н.В. (3ХО), Мащенко Н.А. (9ХО), Патинська І.В. (9МТ). 

          - на високому рівні ведуть роботу завідувач музею Прилуцька О.П. та завідувач бібліотеки Попова А.В.

У Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв станом на кінець 2017/2018 н. р.  працюють 34 творчі колективи, студія звукозапису «Стимул» (кер. Татаринов І.М.), студія гриму «Маска» (кер. Коршикова Н.В.), зразкова телевізійна студія «Об’єктив» (кер. Гришина О.І.,    Омельчук І.П.) та зразкова літературна «Ліра» (кер. Павленко Т.С.).

 У 2017-2018 н.р. до художньо-творчої роботи в ліцеї було залучено 2472 учасника творчих колективів, обдарованих учня під керівництвом педагогів ліцею. Діяльність проводилася за основними напрямами роботи: конкурсно-фестивальна діяльність, виставкова діяльність, концертна діяльність,  благодійна діяльність, асамблева діяльність, організація та проведення фестивалів, конкурсів.

У 2017-2018 навчальному році організовано підготовку документації та проведено звітні заходи, відповідно до вимог, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1122 від 01.10.2014р., на підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив» образотворчій студії «Перспектива» (керівники Бабак О.М., Надєєва Н.М.), театральному колективу «Дивосвіт» (керівник Каминіна О.В.), театру ляльок «Промінець» (керівники Мітрофненко Л.І., Мельник Н.Е., Кабакович О.В.), «Народний художній колектив» хореографічному колективу «Ізюминка» (керівники Лой В.В., Окуневський В.А., Воловчик Н.А.). Обласна оглядова комісія, що переглянула звітні заходи колективів, підтвердила високий рівень виконавської майстерності учасників та відмітила високопрофесійний підхід педагогів до роботи з колективами.

За ініціативи управління освіти Херсонської міської ради у грудні                         2017 року за участі творчих колективів ліцею проведено благодійну акцію різдвяно-новорічний захід «Подаруй дітям посмішку» для дітей                         учасників АТО та переселенців з Луганської і Донецької областей та республіки Крим.

Навесні 2018 року організовано та проведено колективом Херсонського Таврійського ліцею мистецтв конкурси та фестивалі різних рівнів: Міський конкурс майстрів художнього читання «Мова моя калинова», Відкритий конкурс юних балетмейстерів «Окрилені танцем», Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких театральних колективів та майстрів художнього слова «Дивосвіт Мельпомени».

Продовжено співпрацю з державними установами міста та області. Так було організована та проведена концертна програма до Дня міста Херсона в парку «Херсонська фортеця», святковий концерт до дня працівника освіти в Комунальному вищому навчальному заході «Херсонська академія неперервної освіти», учні ліцею привітали «Херсонським вертепом» депутатів Херсонської обласної державної адміністрації, взяли участь у творчих проектах закладів Херсонської центральної бібліотечної системи й Херсонської обласної універсальної бібліотеки ім. О. Гончара.

Учні та педагоги ліцею протягом навчального року брали участь у прямому ефірі студії «Ранок» Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія».

 

АФIША
11 Вересня

УВАГА!

Художньо-естетична група "Пролісок" (підготовка для дошкільнят) починає свою роботу з 1 жовтня 2019р.

Прийом заяв проводиться на 3 поверсі, аудиторія 322.

14 Травня

Міський табір "ЮНГА" запрошує до відпочинку!

11 Травня

Оголошується конкурсний набір до ХТЛМ

18 Квітня

УВАГА!

Усі випускники Херсонського Таврійського ліцею  мистецтв запрошуються до участі в екологічній акції боротьби з глобальним потеплінням!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ВІДЕОГАЛЕРЕЯ
Доброта і милосердя - прояв людяності!
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВА
Надія, пенсионерка
Я мешканка м. Ромни Сумської області. Моя внучка проживає в Херсоні і тому мені дов...
Олена
Дякую дирекції та вчителям ліцею за такий цікавий та прозорий «день відкритих ...
всі відгуки
Вгору