Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт про роботу ХТЛМ за 2016/2017н.р.

Упродовж 2016-2017 навчального року діяльність педагогічного колективу та адміністрації ліцею була спрямована на виконання законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  Національної доктрини розвитку освіти в Україні, інших нормативно-правових документів та на реалізацію постанови Кабінету міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 « Про затвердження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», інструктивно-методичних рекомендацій МОН України та річного плану роботи ліцею.

Основною метою діяльності педагогічного колективу у 2016-2017 навчальному році було формування усвідомленого суспільного досвіду учнів шляхом визначення системи учнівських ставлень та взаємодії з соціумом, створення оптимального освітнього середовища для самореалізації усіх учасників навчально-виховного процесу. Також педагогічний колектив продовжував працювати над реалізацією ІІІ етапу формування науково-методичної проблеми міста «Оновлення змісту освітньої діяльності та взаємодії з соціальними інститутами на основі розробленої моделі освітнього простору» (другий рік роботи).

Пріоритетними напрямами методичної роботи у 2016-2017 навчальному році були:

- забезпечення необхідних умов щодо впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти (1-4, 5-9, 10-11 класи);

- забезпечення сучасного психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу;

- оновлення форм і методів взаємодії з соціальними інститутами з  урахуванням компетентісного підходу до особистісної орієнтації учителя та учня;

- забезпечення системного підвищення якості освіти та професійної компетентності на інноваційній основі;

-  забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

- удосконалення роботи з обдарованими учнями шляхом використання технології інтегрованих проектів;

- використання можливостей соціокультурної та комунікативної лінії компетентності на уроках освітніх галузей, у виховній та художньо-творчій роботі;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення  питань життєдіяльності ліцею;

- своєчасне діагностування кризових явищ у поведінці учнів з метою зміцнення життєстійкості особистості, її духовної, моральної та фізичної цілісності;

- створення умов для реалізації програм індивідуального розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит батьків та учнів;

- здійснення цілеспрямованих заходів щодо формування позитивного іміджу ліцею.

Реалізацію цих завдань було здійснено на рівні всіх керівних структур ліцею:  загальноліцейської конференції, Ради ліцею, педагогічної, методичної та художньої ради, методичних об'єднань, адміністративно-управлінських нарад та шляхом проведення системного внутрішньошкільного управління та контролю. Протягом навчального року були розглянуті та вивчені наступні питання:

- інноваційні методи соціалізації особистості учні у сфері мистецької освіти;

- формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами освіти учнів 8-11 класів;

-  використання інноваційних технологій на уроках з базових дисциплін;

- використання можливостей виховного аспекту навчального матеріалу в соціалізації особистості учня;

- визначення індивідуальних освітніх траєкторій та особливості супроводження особистості учня;

- урахування психолого-педагогічних особливостей навчання учнів 8-х класів у практиці роботи вчителів-предметників;

-  виконання нових Державних стандартів у 1-4-х, 5-8-х класах;

- всебічна робота з учнями "групи ризику" та учнями, які потребують соціального захисту;

- шляхи підвищення мотивації навчальної діяльності учнів ліцею;

- профілактика синдрому вигорання серед педагогічних працівників ліцею.

Відповідно до завдань методичної роботи в ліцеї була розроблена структура стратегічного управління методичного супроводу професійної компетентності вчителів, яка складається із взаємопов’язаних і взаємодіючих підрозділів: методична рада, методичні об'єднання, динамічні групи, школа молодого та малодосвідченого вчителя, науково-практичні семінари, психолого-педагогічні консиліуми, участь у роботі МО та творчих групах методичного кабінету управління освіти.

Методичні об’єднання вчителів протягом 2016-2017 н.р. продуктивно працювали над оновленням змісту освітньої діяльності навчального закладу, форм і методів, взаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленої у попередні роки моделі соціалізуючого освітнього простору. Кожне методичне об’єднання працювало відповідно до затвердженого плану, підпорядковуючи свою роботу науково-методичній проблемі.

Педагогічний колектив ліцею протягом поточного навчального року проводив складну і плідну роботу, спрямовану на співпрацю освітнього закладу із науковими, науково-методичними установами, громадськими організаціями з метою виховання освіченого конкуренто-спроможного випускника – громадянина своєї країни.

З метою розповсюдження перспективного педагогічного досвіду на базі ліцею створено 2 науково-методичні лабораторії (географії та дисциплін художньо-естетичного циклу).

У цьому навчальному році було проведено 4 засідання опорної лабораторії з географії з презентацією уроків для вчителів міста та області вчителем Мащенко Н.А. з проблеми «Використання елементів технологій критичного мислення та краєзнавчий аспект у викладанні географії» та п'ять засідань міської школи молодого вчителя географії.

Слід особливо підкреслити, що Херсонський Таврійський ліцей мистецтв  з 2015 року включено до складу науково-методичної лабораторії  Херсонської академії неперервної освіти для проведення навчальної практики слухачів курсів підвищення кваліфікації (наказ №21/1 від 16 січня 2015 р.), а з січня 2016 року є міським опорним закладом освіти з навчальних дисциплін ХЕЦ. У рамках роботи ліцею як опорного закладу освіти з предметів художньо-естетичного циклу було проведено ряд семінарів, майстер-класів тощо (6 міських заходів) та засідання школи молодого вчителя.  Про роботу опорного закладу було надано ґрунтовний звіт під час міської науково-методичної ради у лютому місяці та його роботу було схвалено на високому рівні.

Вагоме значення у роботі педагогічного колективу ХТЛМ має висвітлення, узагальнення та впровадження у практику власного та перспективного педагогічного досвіду щодо проблем соціалізації особистості учня. З цією метою протягом навчального року проходили науково-методичні семінари та майстер-класи, у яких брали участь  вчителі ліцею, презентуючи свій досвід: Вікторова Л.Є., Беляєва С.В., Бузанова І.М., Джерук Н.Л. – мистецький відділ; Прилуцька О.П., Болюбаш О.О., Яценко О.В., Роша П.І., Савченко О.Л. – музичне відділення; Богданова С.Ю., Лой В.В., Окуневський В.А. – хореографічне відділення; Мельник Н.Е., Савчук С.В., Кабакович О.В. – театральне відділення. Крім того на базі кабінету інформатики працювала школа молодих вчителів інформатики міста з проблем використання здоров’язберігаючих технологій у навчальному процесі. Заняття проводила учитель інформатики Плехун В.С.. Вчителем трудового навчання Терещенко Л.В. було проведено майстер-клас для вчителів міста, урок з теми  «Оздоблення та остаточна обробка виробу». Вчителями театрального мистецтва Каминіною О.В., Богдановою І.П., Беляєвою С.В. та вчителем української мови та літератури Посуховською О.О. було проведено обласний семінар для вчителів міста з теми «Інтеграція як важлива комунікативна та мотиваційна складова навчального процесу при вивченні предметів гуманітарного напряму в ліцеї». Учителями початкової школи було проведено міський семінар з обміну досвідом між вчителями початкових класів міста Херсона.

Актуальним на сучасному етапі, відповідно до Концепції Нової української школи, що «потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін», є питання професійної перепідготовки педагогічних кадрів у світлі розбудови сучасного соціалізуючого освітнього простору. З огляду на це вчителі ліцею пройшли чергову атестацію з наступними результатами:

-      1 вчитель отримав звання «вчитель-методист» (Мащенко Н.А.);

-   3 вчителя отримали звання «старший учитель» (Бузанова І.М., Прилуцька О.П., Любимова Т.М.);

-      2 вчителя підтвердили вищу категорію  (Захарова Л.А., Токар С.Г.);

-      4 вчителям встановлено вищу категорію (Посуховська О.О., Шульга Л.М., Болюбаш О.О., Біленко І.В.);

-      4 вчителя підтвердили І категорію (Піскунова В.В., Усенко С.В., Карпенко А.В.. Коршикова Н.В.);

-      2 вчителям встановлено І категорію (Волошина Ю.В., Джерук Н.Л.);

-      2 вчителям встановлено ІІ категорію (Туркач В.В., Гамоцька Г.С.).

-    2 заступника директора були атестовані на відповідність займаній посаді (Біленко І.В., Гамоцька Г.С.)

Відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки педагогічних працівників ліцею в 2016 році курси підвищення кваліфікації пройшли  8  вчителів, 1 заступник директора та директор ліцею. 5 вчителів художньо-естетичного циклу пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Херсонське музичне училище».

Педагоги ліцею продовжують брати активну участь у роботі Всеукраїнських заходів: вчителі Захарова Л.А., Джурмій І.В., Гринько С.В., Мащенко Н.А. були членами журі міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, хімії, географії, вчитель Посуховська О.О. - секретарем міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, вчителі Гуменюк А.І., Гринько С.В.,  Мащенко Н.А. - членами журі з перевірки контрольних робіт МАН з фізики, хімії та географії, вчителі Бузанова І.М. та Каминіна О.В. були членами журі конкурсу "Учитель року", вчитель Бузанова І.М. – секретарем  ІІ етапу МАН (секція «Мистецтво»).

 Вчителі та керівники ліцею протягом 2016-2017 н.р. також проводили активну видавничу діяльність. Матеріали із досвіду  роботи вчителів Хаджинової Т.П., Болюбаш О.О., Беляєвої С.В. були представлені у методичній збірці Херсонського державного університету спільно із Київським державним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова (квітень, 2017 р.), матеріали з досвіду роботи вчителів Токар С.Г. та Бузанової І.М. щодо формування загальної культури особистості – у методичній збірці методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради (грудень, 2016 р.), з досвіду роботи заступника директора з НВР Гамоцької Г.С. - у збірці матеріалів Міжнародної конференції Херсонського державного університету, з досвіду роботи методиста ХЕЦ Бузанової І.М. щодо соціалізації особистості учня у сфері мистецької освіти – у науково-методичному журналі «Таврійський вісник освіти» (2016 р.). Досвід роботи вчителя художньої культури Вікторової Л.Є. був узагальнений у методичній збірці для вчителів мистецьких дисциплін (жовтень, 2016 р.). Два конспекти уроків географії було надруковано у журналі "Основа" (вчитель Мащенко Н.А.). На даний час готується до затвердження на міському та обласному рівні авторська програма з навчальної дисципліни «Виготовлення театральних ляльок» вчителя Кабакович О.В. (червень, 2017 р.).

З метою виявлення та розвитку творчої активності учнів змістом та засобами навчальних предметів, поглиблення знань, розвитку пізнавального інтересу та збагачення фахового потенціалу вчителів пройшли предметні тижні: з української мови в старших та початкових класах, англійської мови у початковій школі, зарубіжної літератури, інформатики, біології, математики.

Сутність змін, які можуть настати внаслідок розбудови освітнього простору, полягає у формуванні готовності дитини, підлітка до взаємодії з соціумом, тобто простором у широкому соціальному значенні.  Протягом року ліцей тісно співпрацював з наступними фаховими інститутами та державними, приватними та громадськими організаціями тощо: Спілкою хореографів України, Обласним будинком дитячої та юнацької творчості, Обласним палацом молоді та юнацтва, Міською бібліотекою для дітей та юнацтва ім. Л.Українки, Херсонським морським коледжем, ТРЦ «Фабрика», Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром ім. М.Куліша, Херсонським обласним театром ляльок, Херсонським державним університетом, дошкільними навчальними закладами міста, загальноосвітніми навчальними закладами Таврійського мікрорайону, Херсонським музичним училищем, Херсонською обласною філармонією, Херсонським училищем культури, Міською бібліотекою для дітей та юнацтва ім. Дніпрової Чайки, Херсонською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О. Гончара, картинною галереєю «Синій кіт», Миколаївською філією КНУКІМ, Харківською державною академією культури, Київським національним  університетом культури і мистецтв,  Київським державним інститутом декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, Херсонським державним аграрним університетом, Київським національним університетом ВС, Київським юридичним інститутом МВС України, Дніпровським театрально-художнім коледжем, лабораторією методології і теорії психології Інституту психології ім. Костюка АПН України. Творчі колективи ліцею є постійними учасниками святкових акцій до Дня незалежності, Дня міста,  Дня захисту дітей, Дня Перемоги та ін., що проходять на різних майданчиках Херсона.

З метою забезпечення реальних умов для повноцінного розвитку особистості в закладі створена освітньо-виховна  система, за якої інваріантний компонент навчального плану гармонійно поєднується з додатковими освітніми послугами, кількість та якість яких визначається варіативною складовою. Формування шкільного компонента розглядається в ліцеї як основна передумова виконання кожним учнем власних інтелектуальних, художньо-творчих, морально-етичних завдань, зумовлених його інтересами, здібностями, потребами.

На початок 2016-2017 н.р. учнівський контингент склав 602 учні (прибуло –  5 учнів, вибуло – 11). На 28.05.2017 р. учнівський контингент склав 596 учнів. За підсумками 2016-2017 н.р. високий рівень навчальних досягнень із загальноосвітніх предметів виявило 5% (25 учнів, які нагороджені Похвальними листами Міністерства освіти і науки України «За високі досягнення у навчанні».), достатній - 45%,  середній - 49%, низький - 1%.

9 випускників нагороджені Похвальними грамотами Міністерства освіти і науки України «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», Петрова-Щербакова Яна отримала срібну медаль.

На виконання ліцейської програми «Обдарованість» та наказом ХТЛМ від 17.10.2016р. №404 «Про організацію роботи з обдарованими учнями у 2016-2017 навчальному році" пріоритетними напрямками роботи з обдарованими учнями були:

-  поновлення бази даних обдарованих та здібних учнів;

- проведення моніторингу результативності роботи з обдарованими учнями;

- забезпечення участі учнів у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН;

-  забезпечення роботи творчих колективів;

-  здійснення психолого-педагогічної підтримки та супроводу учнів;

Оновлений банк даних обдарованих і здібних учнів у 2015-2016 навчальному році був таким: інтелектуально-обдаровані – 22 учні, творчо обдаровані – 53 учні.

Сформований банк даних обдарованих учнів дає змогу відстежити динаміку та результативність участі учнів у конкурсах та олімпіадах. У Всеукраїнській учнівській олімпіаді з базових дисциплін у І етапі взяв участь 201 учень, у ІІ етапі – 25  учнів (Петрова-Щербакова Яна (11-МХТО) посіла ІІІ місце у ІІ етапі олімпіади з української мови та літератури (вчитель Посуховська О.О.), Шулєв Даніїл (10-МХТО) посів ІІІ місце у ІІ етапі олімпіад з предметів географія та історія (вчителі Мащенко Н.А., Захарова Л.А.), Фещенко Ірина  (8-МТ) посіла ІІІ місце у ІІ етапі олімпіад з предметів українська мова, література та хімія (вчителі Гамоцька Г.С., Гринько С.В.).

У конкурсі з інформатики «Autoplay Media Studio» взяли участь  учні 3-4-х класів та отримали сертифікати з курсу «Година коду» - вчитель Плехун В.С.; Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок»: взяли участь 79 учнів, «Золотий колосок» - 37 учнів, «Срібний колосок» - 24 учня (вчитель Матвєєва Я.О.); Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» (вчитель Гуменюк А.І.) - 9 учнів показали добрий результат; Всеукраїнський природничий конкурс «Що? Де? Коли?»: взяли участь 5 учнів, команда посіла ІІ місце (вчитель Мащенко Н.А.).

Робота з педкадрами щодо їх підготовки до роботи з обдарованими учнями здійснювалась у рамках роботи МО, психологічної служби, просвітницьких семінарів. Найчастіше вчителі ліцею використовують такі технології навчання: проектні, критичного мислення, проблемного навчання, інтерактивні, інформаційні.

З метою залучення ліцеїстів до науково-дослідницької, пошукової роботи в ліцеї працює первинна наукова організація «Пошук» (керівник - вчитель Вікторова Л.Є.). Традиційно у ліцеї практикується проведення щорічної конференції, де проходить захист творчих науково-пошукових робіт. У І етапі Всеукраїнського конкурсу етап захисту робіт МАН взяли участь 7 учнів. У секції «Хімія» ІІІ місце посіла Петрова-Щербакова Яна (11клас). У порівнянні з минулим навчальним роком результативність знизилась. Якщо в минулому році команда ліцею посіла п’ять призових місць, то в цьому - одне, що свідчить про зниження персональної відповідальності вчителів за результати своєї роботи з обдарованими учнями з підготовки їх до конкурсу-захисту учнівських робіт МАН, на що слід звернути велику увагу у 2017-2018 н.р.

У ліцеї запроваджено систему морального заохочення вчителів та обдарованих учнів:

- 25 учнів – нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

-  1 учениця – отримала срібну медаль (Петрова-Щербакова Яна);

- ученицю Терещенко В. представлено на отримання стипендії «Учень року»;

- вчителя початкових класів Любимову Т.М. представлено на отримання стипендії «Флагман шкіл Херсонщини».

Отже, аналіз кількісних і якісних показників дозволяє простежити, як позитивні тенденції у роботі з обдарованими учнями, так і проблеми, що потребують вирішення.

Протягом 2016-2017 н.р. виховна робота Херсонського Таврійського ліцею мистецтв була спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту», «Декларації прав дитини», Концепції національно-патріотичного виховання молоді від 16.06.2015 р. № 641, Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"», програм «Обдаровані діти України», «Молодь Херсонщини», Концепцій «Сімейні цінності», «Щаслива родина», «Підготовка старшокласників до сімейного життя» та соціальної активності особистості учнів, а також ґрунтуючись на методичних рекомендаціях з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017н.р.  відповідно до листа Міністерства освіти та науки України. Провідним документом виховної роботи класних керівників були і є Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, метою яких є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах.

Серед виховних напрямів у 2016-2017 н.р. найбільш актуальним виступали ціннісне ставлення до суспільства і держави (національно-патріотичне, громадянське виховання) та ціннісне ставлення до себе, а саме - формування навиків здорового способу життя учнів.

Національно-патріотичне виховання здійснювалося згідно з річним плануванням виховної роботи на 2016-2017 н.р. (напрям ціннісне ставлення до суспільства і держави, до державних свят та календарних знаменних дат) та плану роботи гуртка національно-патріотичного виховання, який працював за навчальною програмою козацько–лицарського виховання «Джура», програми національно-патріотичного спрямування (автор Бондарчук О.С.). Керівником військово-патріотичного гуртка став                   Надєєв С.Г..

Серед найбільш визначних заходів цього напряму слід виділити наступні: проведення місячника та тижня військово-патріотичного виховання (грудень, березень), урок мужності «Усе подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна», благодійний ярмарок-розпродаж зимових поробок «Зимові візерунки» до Всесвітнього дня благодійності, благодійна акція «Новорічні подарунки воїнам АТО», проведення святкових заходів до Дня захисника України та Дня українського козацтва (караоке по-українськи, конкурс вишиванок, вікторина про історію козацтва), спортивне свято «Веселі  козачата», загальноліцейські заходи та книжкові бібліотечні виставки «Захисники Вітчизни» до Дня Збройних сил України, запрошення військових із зони АТО та волонтерів до спільного проведення заходів, проведення медіа-години «Вони тримали за нас небо» до Дня героїв Небесної Сотні та роковин подій на Майдані, спільні виховні заходи разом із Херсонською обласною філармонією, ККЗ «Ювілейний», бібліотеками міста. Члени військово-патріотичного гуртка  протягом навчального року брали участь у всіх етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») , а також у військово-патріотичній грі «Випробування – 2017» та отримали такі відзнаки: І місце у конкурсі «Відун» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), І місце у конкурсі «У колі друзів» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Значний внесок у національно-патріотичне виховання учнів було зроблено шляхом організації роботи музею історії ліцею, під керівництвом завідувача музеєм Прилуцької О.П. та бібліотеки ліцею під керівництвом Попової А.В.. Керівниками музею та бібліотеки  систематично протягом року проводились наступні заходи: виховні години спілкування, уроки мужності, творчі зустрічі з видатними людьми міста та області, участь у конкурсах національно-патріотичного спрямування.

Основними досягненнями в організації національно-патріотичного виховання учнів слід відзначити такі: міський конкурс «Літопис Таврійського краю» (ІІ місце), міський конкурс «Козацькими стежинами» (ІІ місце), міський конкурс учнівської молоді «Юні екскурсоводи» (диплом ІІ ступеню), міський конкурс майстрів художнього читання «Мово моя калинова» (переможці), інтелектуальний турнір «Що?Де?Коли?» (ІІІ місце), міський турнір істориків-краєзнавців «Знавці міста Херсона» (диплом управління освіти Херсонської міської ради), подяка за участь у міському етапі Всеукраїнського огляду музеїв при навчальних закладах у рамках Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді та подяка управління освіти керівнику краєзнавчого гуртка Мащенко Н.А..

З метою зміцнення здоров’я запобігання антисоціальних проявів серед учнівської молоді педагогічним колективом ХТЛМ проведено роботу, спрямовану на виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, формування у дітей навичок здорового способу життя, оптимізації режиму навчально–виховного процесу, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи всіх ланок. Потягом року постійно проводились фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу молодшої та середньої ланки, фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи: «Веселі  козачата», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», постійними є туристичні походи, фестивалі.

У 2016-2017 н. р. у ліцеї було організовано постійно діючі кутки для гри учнів 1-11класів та позакласну роботу з фізичного виховання ліцеїстів під керівництвом вчителя фізичного виховання Богуна І.М., який згідно затвердженого плану протягом року організовував спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечував якісну підготовку учнів до участі у районних, міських та обласних змаганнях, естафетах та кросах («Шкіряний м’яч», «Спартакіада-2016-2017», «Олімпійське лелеченя») відповідно до плану Спартакіади на 2016-2017н.р. брав участь у проведенні загально ліцейських свят, «Веселі козачата», «Тато, мама, я – спортивна, патріотична сім’я» та заходів до Дня цивільної оборони.

У цьому навчальному році у ліцеї продовжує діяти гурток черлідингу під керівництвом вчителя хореографії Лой В.В., до якого входять учениці 8-9 класів. У квітні члени гуртка взяли учать у другому міському змаганні з черлідингу та посіли І місце.

У закладі під посиленою увагою перебувало морально-правове та превентивне виховання учнів. Відповідно до плану заходів з правової освіти учнівської молоді міста на 2014-2020 роки, виконання Плану заходів з профілактики бездоглядності, безпритульності, правопорушень, злочинності та інших негативних явищ серед дітей міста на 2016 рік, згідно плану щодо запобігання проявам негативних явищ серед учнівської молоді міста, пропагування високих моральних цінностей та здорового способу життя на 2016-2017 н.р., з метою підвищення загального рівня правової культури ліцеїстів, формування у них поваги до права, підвищення рівня правової підготовки, в жовтні 2016 р. у ліцеї було проведено місячник превентивно-правового виховання. Згідно результатів місячника, заходами цього місячника було охоплено 100% учнів ліцею. Серед найбільших заходів місячника превентивно-правового виховання слід відзначити проведення  Всеукраїнського тижня права, систематичне проведення операцій «Діти вулиці», «Як живеш, підлітку?», рейдів-перевірок зовнішнього вигляду, проведення діагностичних мінімумів (тести для виявлення рівня тривожності учнів) практичним психологом ліцею, організовано зустріч із представником нової поліції на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» та представником юстиції «Юридична відповідальність», роботу ради профілактики ліцею. У 2016-2017 н.р. було проведено два засідання ради профілактики (листопад, лютий).

У 2016-2017 н.р. було посилено волонтерську діяльність учнів (організація благодійних концертів та вистав для дошкільних та загальноосвітніх закладів міста Херсона,  формування волонтерської групи дітей згідно акції «Сонечко в долонях», проведення благодійних ярмарок, співпраця з гематологічним відділом ХОДКЛ та Центром гуманітарної допомоги, участь у благодійній акції в рамках місячника Червоного Хреста та співпраця з організацією «Жіночий автомайдан» (акція «Новорічні подарунки для воїнів АТО» та «Пасхальні подарунки воїнам АТО»).

Також практичним психологом ліцею систематично проводяться корекційні заняття з учнями ліцею на теми «Я + Ти = дружба»,  тиждень Толерантності» для учнів 1-5 кл. та організовано тиждень психології у листопаді місяці. У ліцеї діють стенди «Правова освіта в ліцеї», «Червоний Хрест», «Спілкуємось та діємо», скринька довіри; учні створювали власні газети та журнали на правову тематику, проходили бібліотечні виставки. Порівняно з минулим роком рівень моральності учнів виріс на 10%.

З метою формування екологічної культури та свідомості учнів у ліцеї протягом року організовано роботу з екологічного виховання підростаючого покоління. Для покращення роботи у цьому напрямі в ліцеї організовано роботу екологічного гуртка «Зелена планета» під керівництвом Терещенко Л.В., який працює за програмою навчально-методичного комплексу «Зелений пакет». Протягом року було проведено наступні заходи: акція «За чисте довкілля» з благоустрою ліцейської та прилеглої території, акція «День благоустрою» - прибирання закріплених ділянок щочетверга, проведення тематичних виховних годин спілкування, організація свята «День Землі», участь у міській екологічній акції «Чистоfest», конкурс стіннівок до Дня навколишнього середовища,  виготовлення та розміщення на пришкільній ділянці годівничок для птахів, підгодовування їх протягом листопада-квітня, перегляд відеороликів на перервах на екологічну тематику,  підготовка та розповсюдження тематичних листівок та бюлетенів за тематикою «Екологічні проблеми Херсона», конкурс стіннівок, розміщення інформації на стенді та сайті ліцею, бібліотечні виставки, акція зі збору макулатури. Роботу гуртка за 2016-2017н.р. було відзначено  на високому рівні. За 2016-2017 н.р. гуртківці отримали наступні подяки та грамоти: І місце у міському етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об'єктиві натураліста», ІІ місце  в міському етапі обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам" (2017 р.), подяка за участь у міському етапі обласної акції "Букет замість ялинки" (2016 р.), ІІ місце в міському етапі Всеукраїнської акції "Птах року 2016 - повзик звичайний" (2016 р.), подяка за участь у міському етапі трудової акції "Парад квітів біля школи" (2016 р.), ІІІ місце в міському етапі Всеукраїнського конкурсу "Мій рідний край, моя земля" (2016 р.)  за напрямком «Природоохоронна робота і екологія», ІІ місце в трудовій акції «Кролик» міського етапу трудових акцій та суспільно-корисній роботі "Турбота молоді тобі, Україно!" (2016 р.), подяка гуртківцям за участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея».

Основним документом, за яким здійснювалася робота протягом 2016-2017н.р. щодо організації туристсько-краєзнавчої роботи, була Всеукраїнська Програма «Молодь України» та наказ УО ХМР «Про організацію та проведення масових заходів туристсько-краєзнавчого напряму». Протягом 2016-2017 н.р. учні ліцею були залучені до одноденних походів вихідного дня (Зелені  Хутори Таврії), до екскурсійних подорожей за межі міста (м. Одеса, м. Миколаїв, м. Львів, м. Київ). Проводилися шкільні етапи  змагань та конкурсів міського рівня («Козацькими стежинами», «Знавці міста Херсона», «Тато, мама, я – спортивна, патріотична сім’я»).

Наказом ХТЛМ у вересні місяці відповідальною за організацію туристсько – краєзнавчої роботи в ліцеї на 2016-2017 н.р. було призначено керівника краєзнавчого гуртка Мащенко Н.А.. Члени краєзнавчого гуртка  були відзначені на заходах краєзнавчого напряму: диплом управління освіти у міському турнірі «Знавці міста Херсона», ІІ місце у міському конкурсі «Козацькими стежинами», ІІІ місце у міському інтелектуальному конкурсі «Що? Де? Коли?

АФIША
31 Травня

УВАГА!

Усі випускники Херсонського Таврійського ліцею  мистецтв запрошуються до участі в екологічній акції боротьби з глобальним потеплінням!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
кудлатики
ВІДЕОГАЛЕРЕЯ
Театральний фестиваль
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВА
Олена
Дякую дирекції та вчителям ліцею за такий цікавий та прозорий «день відкритих ...
Яна
Хочу выразить благодарность преподавателям Беляевой С.В. и Савчук С.В. за професс...
всі відгуки
Вгору