Річний звіт про діяльність закладу освіти

Аналіз освітньої роботи

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв

за підсумками 2018/2019 навчального року

 

   У 2018/2019 навчальному році робота педагогічного колективу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв була організована згідно із вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», концепції «Нова українська школа» (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. № 988), основних розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти.

Педагогічний колектив  працював над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в науково-методичній проблемі: «Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості учня в умовах поліхудожнього освітнього простору».

Основною метою роботи над науково-методичною проблемою стало вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку. Ці завдання стали поштовхом для пошуку форм і функціональних структур з підготовки педагогічного колективу.

З метою оновлення змісту освітньої діяльності, спрямованості роботи на реалізацію поліхудожнього освітнього простору проведено цілий ряд методичних заходів: засідання педагогічної ради (4), засідання методичної ради (5), засідання методичних об’єднань вчителів (11), засідання школи молодого вчителя (5), робота динамічної групи он-лайн «Упровадження нових активних методик викладання на уроках ХЕЦ», робота віртуального клубу мистецтв у рамках роботи опорного закладу ХЕЦ.

У цьому навчальному році на базі Херсонського Таврійського ліцею мистецтв розпочато експериментальну роботу регіонального рівня під науковим супроводом Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради з теми «Формування полі художньої компетентності здобувачів освіти в умовах закладу спеціалізованої освіти І-ІІІ ступенів мистецького профілю», під науковим керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри теорії і методики виховання, психології та інклюзивної освіти, проректора з навчально-виховної роботи Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Слободенюк Л.І. 

Відповідно до плану та програми проведення І (мотиваційно-організаційного) етапу було реалізовано наступні завдання:

- визначено та обґрунтовано завдання дослідно-експериментальної роботи;

- опрацьовано дослідження вчених з питання вивчення термінів, що стосуються проблематики дослідно-експериментальної роботи;

- вивчено та опрацьовано науково-методичну літературу із теми експерименту:- створено науково-методичну раду та творчу групу з реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи;

- поінформовано освітянську громаду (вчителі, учні,батьки) про концепцію експерименту, його суть та терміни реалізації;

- організовано тематичні навчання (семінари, практичні заняття, тренінги, творчі проекти тощо) для спеціальної підготовки вчителів із метою оволодіння ними інноваційними педагогічними технологіями, методами і прийомами полі художньої освіти;

- проведено комплексну діагностику готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності;

- створено психолого-педагогічну систему супроводу учнів експериментальних класів (5-9 кл);

- визначено рівень реалізації інтегративних зв’язків при вивченні предметів загальних та мистецьких дисциплін;

- підведено підсумки І етапу регіонального експерименту.

Науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» та методичним кабінетом управління освіти Херсонської міської ради на базі ліцею проведено засідання наукової методичної ради за темою: «Про реалізацію завдань освітньої галузі «Мистецтво» в контексті концепції «Нова українська школа» в закладах освіти м. Херсона» (квітень, 2019р.) семінар-практикум «Формування ключових та предметних компетенцій учнів на уроках мистецьких дисциплін» (жовтень, 2018р.), засідання методичного об’єднання вчителів міста «Компетентнісний підхід до розвитку особистості на уроках мистецьких дисциплін» (грудень, 2018 р.), засідання міської школи молодого вчителя «Моделювання сучасних уроків мистецтва та художньої культури за допомогою інтерактивних методик навчання» (квітень, 2019р.). Вчителі ліцею брали участь у регіональних читаннях Всеукраїнського семінару-практикуму «Формування естетичної культури учасників творчих колективів засобами хореографічного мистецтва» (грудень, 2018р.).

Поінформованість освітянської громади міста та області щодо досвіду роботи вчителів ліцею здійснювалась шляхом проведення:

1. Семінарів-практикумів:

- «Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами інтеграції на уроках мистецьких дисциплін» (жовтень, 2018р.);

- «Педагогічні підходи щодо опанування учнями танцювальних технік» (листопад, 2018р.);

- «Діяльнісний підхід як невід’ємна частина сучасного уроку музичного мистецтва» (квітень, 2019р.);

- «Краєзнавчий аспект у викладанні географії» (травень, 2019р.).

2. Майстер-класів:

- «Диференційоване використання інформаційних потоків для розвитку домінуючих музично-естетичних поглядів на мистецтво в цілому і на вокальне мистецтво зокрема» (грудень, 2018р.);

- «Використання кольоротерапії у вихованні творчої особистості» (грудень, 2018р.);

- «Технологія 3-D виробів з природного матеріалу» (березень, 2019р.);

- «Використання математичних знань під час виготовлення деталей рукавичної ляльки» (березень, 2019р.).

При підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників адміністрація ліцею керувалась Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.2010р.) зі змінами згідно наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1135 від 08.08.2013р.  Створено атестаційну комісію, склад якої затверджено наказом по ліцею від 21.09.2018 р. № 426.

Усього у 2018/2019 н.р. атестувалося 16 учителів, із них:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» -       2 вчителям;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» -        4 вчителям;

- підтверджено кваліфікаційну категорію «бібліотекар першої категорії» - 1 бібліотекарю.

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 3 вчителям;

- про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель» - 4 вчителям;

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 вчителя.

З метою підвищення професійної майстерності протягом 2018 року пройшли курси підвищення кваліфікації 20 вчителів на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»;

- 1 вчитель на базі КВНЗ «Херсонське музичне училище» та                          КНЗ «Херсонське училище культури».

Вчителі загальноосвітнього циклу брали участь у фахових конкурсах:

-  вчитель англійської мови Кравець В.В. у Міському конкурсі молодих педагогів «Professional fest».

-  вчитель біології Патинська І.В. у ІV Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Учитель року – 2019» диплом лауреата (науковий керівник, номінація «біологія»).

Таким чином можна вважати, що система атестації в ліцеї забезпечує оптимальні умови для формування професійної мобільності та конкурентоспроможності педагогів, сприяє інноваційній діяльності та креативному педагогічному пошуку.

На початок 2018/2019 н.р.  було 604 учнів, прибуло – 11 учнів, вибуло -  17 учнів, на 28.05.18 р. - 598 учнів.

Рівень навчальних досягнень за ступенями складає: І ступінь - 240 учнів (181 атестовані) – високий рівень 9 учнів (5%), достатній – 103 учнів (56,5%), середній – 69 учня (38%), початковий – 1 учень (0,5%); ІІ ступінь - 296 учнів      (294 атестовані) – високий рівень – 15  учнів (5%), достатній – 116 учнів (39 %), середній – 155 учні (53%), початковий – 8 учнів (3%);  ІІІ ступінь (62 учнів) – високий рівень - 4 учня (6,5%), достатній – 21 учень (33,5%),                           середній – 37 учнів (60%).

За результатами 2018/2019 н.р. 23 учні  2-10 класів (4,3%) мають високий рівень навчальних досягнень (10-12 балів з усіх предметів) та нагороджені Похвальними  листами Міністерства освіти і науки України «За високі досягнення у навчанні».

9 учнів (1,7%) мають початковий рівень навчальних досягнень за підсумками річного оцінювання.

Учні ліцею брали участь у І етапі конкурсу-захисті науково –досліних робіт МАН в секції «Педагогіка» (Селенінова Д. 11-МХТО клас), «Мистецтво» (Шиліна В. 11-МХТО), «Медицина» (Поспєлова О. 11-МХТО).

За результатами трьох етапів конкурсу-захисту рішенням журі визначено переможцем (III місце) Селенінова Дар’я, та номінантами: Шиліну Вероніку— за популяризацію української художньої культури та театрального мистецтва, Поспєлову  Олександру за чіткість і логічність та грамотність викладання матеріалу.

З метою виявлення та розвитку творчої активності учнів змістом та засобами навчальних предметів, поглиблення знань, розвитку пізнавального інтересу та збагачення фахового потенціалу вчителів, проведено предметні тижні: з математики та інформатики, англійської мови, природничих дисциплін, української мови та літератури, трудового навчання, початкової школи, історії та правознавства. Заслуговує позитивної оцінки робота вчителів з проведення предметних тижнів: Біленко І.В., Шех О.А., Ракоми С.В.,    Полещук В.С., Гуменюк А.І., Гринько С.В., Патинської І.В., Любимової Т.М., Іржанської Є.М., Шульги Л.М., Мінської М.П., Яковлевої Г.В., Попової Н.В., Ващик Л.П., Невмиванної Ю.О.,  Джурмій І.В., Хлоповських С.С.,   Шинкаренко В.М., Кравець В.В.

 У І етапі Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін брало участь  184 учня ліцею, у ІІ етапі – 20 учнів.

Піскунова Роза (6 МТ)  посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з предмету математика (вч. Ракома С.В.);

Фещенко Ірина (10 МХТО)  посіла ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з предмету хімія (вч. Гринько С.В.);

Канівець Тетяна (9 ХО) посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з предмету трудове навчання (вч. Терещенко Л.В.);

В обласному етапі Всеукраїнських олімпіад ІІІ місця посіли Фещенко І., Канівець Т.

 Ковальський Станіслав (9 ХО) посів ІІІ місце у міському конкурсі          «Користувач ПК» (вч. Полещук В.С.).

За результатами моніторингу порівняно з минулим роком виявлено  підвищення рівня позитивної мотивації до навчання.

Вчителям слід продовжити працювати над підвищенням мотивації до вивчення загальноосвітніх предметів, намагатися ефективніше використовувати резерви для роботи з учнями різних темпів навчання, особливу увагу приділити  розробці системи заходів для належного забезпечення наступності між ланками шкільної освіти. Педагогічний пошук направити на підвищення рівня усвідомлення учнями необхідності набуття якісної освіти для витримання конкурентоспроможності на ринку освіти та життєвої самореалізації.

У 2018/2019 н.р. переатестовано 2 навчальні кабінети, подовжено термін атестації 9 навчальних кабінетів - усього 11 навчальних кабінетів.

За профільним навчанням кількість учнів на кінець 2018/2019 навчального року становить:

                 музичне відділення - 119 учнів;

                 театральне відділення - 169 учнів;

                 хореографічне відділення - 146 учнів;

                 образотворче відділення – 162 учні.

 Високий рівень знань (10-12 балів) мають 190 учнів (36%), 26 учнів відмінники з усіх предметів загальноосвітнього та художньо-естетичного циклів. Випускники 11 МХТО класу Шестакова Катерина, Тян Марія, Парфєнова Юлія, Бабаніна Юлія, Кобеляцька Єлизавета, Колюжна Юліана нагороджені «Похвальною грамотою» Міністерства освіти і науки України «За особливі досягнення у вивченні предмету: «Вокал», «Живопис», «Композиція», «Майстерність актора»» (вчителі Жолобенко К.В.,             Бабак О.М., Коцегуб О.Ю.).

За підсумком навчального року із загальної кількості учнів ліцею низький рівень знань має 1 учениця 8 Т класу Шейкіна Дар’я.

За підсумками моніторингу рівень навчальних досягнень учнів на художньо-естетичному циклі складає:

-              учні музичного відділення ( 107 ): високий, достатній рівень – 91 учень (85%);

-              учні театрального відділення (153): високий, достатній рівень – 147 учень (96%);

-              учні хореографічного відділення (130): високий, достатній рівень – 128 учень (99%);

-              учні образотворчого відділення (148): високий, достатній рівень – 137 учень (93%).

Станом на кінець 2018-2019 н. р. в ліцеї працюють 34 творчі колективи:

3 творчих лабораторії образотворчого мистецтва, 4 хореографічні колективи, 7  театральних колективів, 14 музичних колективів; студії: звукозапису «С.А.М.», гриму «Маска», Зразкова телевізійна «Об’єктив»,            Зразкова літературна «Ліра.

 У 2018-2019 н.р. до художньо-творчої роботи в ліцеї було залучено 2472 учасника творчих колективів, обдарованих учня під керівництвом педагогів ліцею. Діяльність проводилася за основними напрямами роботи:

-  конкурсно-фестивальна діяльність,

-  виставкова діяльність,

-  концертна діяльність,

-  благодійна діяльність,

-  асамблева діяльність,

-  організація та проведення фестивалів, конкурсів.

На базі Херсонського Таврійського ліцею мистецтв було організовано та проведено конкурси та фестивалі різних рівнів:

     - Всеукраїнський фестиваль мистецтв «На крилах гармонії»  (жовтень 2018 року). Учасниками фестивалю були представники Хмельницької, Миколаївської, Запорізької, Донецької областей. Загалом близько 650  осіб.

-  Відкритий конкурс юних балетмейстерів «Окрилені танцем» (квітень 2019 року). У конкурсі взяли участь 74 здобувача освіти, у тому числі студенти Херсонського державного університету. Щорічне проведення  конкурсу формує коло поціновувачів хореографічного мистецтва, а набуті навички постановчо-виконавської діяльності розвивають творчу особистість, сприяють профорієнтації учнів, їх самовизначенню з майбутньою професією.

-  Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких театральних колективів та майстрів художнього слова «Дивосвіт Мельпомени». Фестиваль пройшов у м. Херсоні на сценічних майданчиках ліцею. Учасниками фестивалю були представники з Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. В конкурсній програмі взяли участь 338  осіб.

Така активна конкурсна діяльність навчає організації самостійної роботи ліцеїста, виховує в дітях впевненість, комунікабельність та позитивну конкурентність, дає поштовх до творчої самореалізації.

Разом з тим в організації освітньої роботи на художньо-естетичному циклі є певні недоліки, а саме: відсутність авторських проектів, незначна кількість дослідних робіт у рамках МАН, слабка система контролю та процесом адаптації учнів до ІІ ступеню навчання, не постійне дотримання  правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Серед основних напрямів  виховної роботи у 2018/2019н.р. найбільш актуальним визначено національно-патріотичне, громадянське виховання. Також велика увага приділялася напряму ціннісне ставлення до себе, а саме - формування навичок здорового способу життя учнів, який передбачав створення систематичного комплексу заходів, спрямованих на усвідомлення здорового способу життя як цінності шкільного колективу, що сприяло гармонійному розвиткові психофізичних здібностей учнів.

З цією метою педагогічний колектив ліцею виконував завдання:

- створення умов, за яких освітній простір стане для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприятиме єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві;

- посилення волонтерської діяльності педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України;

- формування моральних якостей особистості, культури поведінки, виховування бережливого ставлення до природи, розвиток мотивації до праці;

- удосконалення діючих та пошук нових форм роботи психологічної служби закладу з метою якісної допомоги учням, які опинилися в складних життєвих обставинах та соціально незахищених дітей;

- спрямування виховної роботи на відродження сімейних цінностей, підвищення важливості виховної функції сім’ї;

- підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя;

- удосконалення системи самоврядування учнівської молоді, запровадження  її більшої автономності;

- проведення моніторингових досліджень з учнями  щодо виявлення рівня їх соціалізації;

- розвиток емоційної культури та конструктивної поведінки особистості учнів з метою виховання толерантного ставлення учнів та розвитку комунікативних навичок спілкування в соціумі;

- налагодження взаємодії ліцею з органами внутрішніх справ та новою поліцією щодо ефективної профілактики негативних проявів учнів;

- формування внутрішньої професійної, особистісної мобільності та майстерності класного керівника з метою формування в правильних моральних якостей учнів.

АФIША
6 Березня

Про виконання Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року"

24 Лютого

Як знизити ризик інфікування короновірусом?

9 Січня

       УВАГА!           Нові реквізити з       01.01.2020 р.

11 Вересня 2019 р.

 

РОЗКЛАД

роботи студії «Пролісок»

на 2019/2020н.р.

середа

16:30 - 18:00

субота 

11:45 - 14:15

 

 

18 Квітня 2019 р.

УВАГА!

Усі випускники Херсонського Таврійського ліцею  мистецтв запрошуються до участі в екологічній акції боротьби з глобальним потеплінням!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Посвята в театрали 2015
ВІДЕОГАЛЕРЕЯ
Камерний оркестр
ГОЛОСУВАННЯ
Для чого я йду (моя дитина йде) у ліцей мистецтв?
ГОСТЬОВА
Надія, пенсионерка
Я мешканка м. Ромни Сумської області. Моя внучка проживає в Херсоні і тому мені дов...
Олена
Дякую дирекції та вчителям ліцею за такий цікавий та прозорий «день відкритих ...
всі відгуки
Вгору